De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Werkwijze

Het beheersen van de basisstof voor rekenen, lezen, taal, woordenschat en spelling is van cruciaal belang voor de verdere (cognitieve) ontwikkeling van een kind.
Allereerst verzamel ik didactische gegevens om het beginniveau van uw kind te bepalen. Daarna schrijf ik een handelingsplan waarin beschreven staat wat het beginniveau van uw kind is, welke doelen voor de komende periode gesteld zijn en de inhoud van de begeleiding. Na 12 keer gericht werken met uw kind, wordt er geëvalueerd.
Dat houdt in dat ik wederom enkele toetsen afneem om te kunnen bepalen of uw kind de gestelde doelen heeft gehaald. Deze gegevens worden met u besproken.

Aanmelden

U kunt vrijblijvend contact opnemen.
Dit kan op eigen initiatief of op advies van anderen (de school, GZ-psycholoog, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, logopedist of arts). Samen kunnen we bepalen of extra begeleiding uw kind zou kunnen helpen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek zal ik u vragen didactische gegevens van uw kind mee te brengen. Dit zijn de resultaten die uw kind behaald heeft op school en een uitdraai van het Cito leerlingvolgsysteem (dit kunt u navragen bij de Intern Begeleidster van uw school, graag de grafieken).
Zo kan ik een goede analyse van de onderwijsbehoeften maken. Tijdens het gesprek kijk ik samen met u, of ik uw kind kan helpen bij zijn/haar leerprobleem.

Didactisch onderzoek

Na het intakegesprek volgt een aanvullend didactisch onderzoek. Er volgt een diagnostisch gesprek met uw kind en er wordt een aantal toetsen afgenomen. Een andere mogelijkheid is doorverwijzing naar een andere vorm van specialistische hulp.
Naar aanleiding van het intakegesprek en de didactische gegevens wordt er een handelingsplan voor 12 weken geschreven. Het handelingsplan wordt eerst met ouders besproken en daarna wordt de remedial teaching gestart.

Remedial teaching

Aan het begin van de RT bespreek ik samen met uw kind de doelen voor de komende periode. Samen komen tot een plan van aanpak is van groot belang voor de leermotivatie van uw kind. Ik vind het belangrijk dat uw kind tevens "de meester" is van zijn ontwikkeling.
De RT vindt één of twee keer per week plaats. Uw kind krijgt tevens een klapper met huiswerkopdrachten mee om gedurende de week elke dag ongeveer 10 min. aan te werken. Op deze manier kunnen aangeboden leerstrategieën geautomatiseerd worden. Het is ook van belang een brug te leggen naar het werk wat uw kind op school doet. Uw kind moet kunnen zien dat het geleerde in de praktijk juist toegepast kan worden op school. Daarvoor vraag ik om werk van school mee te nemen.

Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode
Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode

De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode

Tijdens het werken met kinderen met lees- en/of spellingproblemen zal ik tevens gebruik maken van de F&L methode.
Dit is een cognitieve taalkundige methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode gaat uit van de klanken van de taal en werkt met klankregels.
Meer informatie kunt u ook vinden op: www.taalinblokjes.nl en www.stichtingtaalhulp.nl

Evaluatie

Na de RT-periode worden de behaalde resultaten getoetst en met u besproken. Er wordt gekeken of verdere behandeling of een andere vorm van specialistische hulp noodzakelijk is.

Contact ouders en school

Om inzichtelijk te maken waar en hoe we in de rt gewerkt hebben, schrijf ik na elke sessie een korte duidelijk mail naar ouders en de leerkrachten van het kind. Dit gebeurt in overleg met ouders. De ervaring leert dat dit positief bijdraagt tot een positieve communicatie tussen ouders-school-rt. Iedereen is meteen op de hoogte van elkaars hulp en dit komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Het handelingsplan mail ik (na overleg met ouders) naar de leerkracht(en) van het kind en wanneer leerkracht(en) hier vragen of opmerkingen over heeft, kunnen ze contact met mij opnemen. Ik probeer samen met ouders en school het evaluatiegesprek te plannen zodat ook hier een goede overdracht plaatsvindt.